6 april: Algemene Ledenvergadering

Datum:

06-04-2021

Locatie:

Online

Tijd:

Van 20.00 tot 22.00

Energiecoöperatie WPN nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 6 april a.s. van 20.00 – 22.00 uur. Leden en donateurs zijn van harte welkom.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

Zonnepark de Grift
Op de agenda staat onder meer het participatievoorstel voor het zonnepark. Ook word je geïnformeerd over de nieuwe planning, onder meer de termijn voor inschrijving Zonaandelen. Besluitvorming over het participatievoorstel vindt plaats tijdens een extra ALV op woensdag 28 april.

Op dinsdagavond 30 maart is er een online informatiebijeenkomst over het Zonnepark en de ontwikkeling van Energielandschap de Grift vanuit Studio de Grift. Kijk hier voor het programma en aanmelden.

Nieuwe bestuursleden
Voordracht nieuwe bestuursleden: het bestuur doet een bindende voordracht aan de ALV, overeenkomstig artikel 11.2 van de statuten, om Martine Boot en Jan van Delft te benoemen tot bestuurslid van WPN. Martine gaat zich na haar benoeming richten op strategische communicatie en Jan zal de functie van secretaris invullen. Ook hopen we de opvolging van Ruud Schuurs, lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Windpark Nijmegen-Betuwe, te kunnen melden.

Agenda
Uiterlijk 7 dagen voor de vergadering ontvang je de agenda, bijbehorende stukken en een link om je aan te melden voor de digitale vergadering. Uiterlijk 1 dag voor de vergadering ontvang je dan de inlogcode.

Graag tot 6 april.

Bestuur Energiecoöperatie WPN

Sjon Debie, Abo Rassa, Harold Beem, Bert Lagerweij en Leidy van der Aalst


Stemrecht ALV overdragen

Meerderjarige leden kunnen bij afwezigheid op de vergadering een volmacht afgeven aan een ander lid. Dit doen zij door dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan het bestuur van Energiecoöperatie WPN, onder vermelding van eigen voor- en achternaam en voor- en achternaam van het lid aan wie de volmacht wordt verleend en de datum van de betreffende Algemene Ledenvergadering. Een minderjarig lid kan uitsluitend vertegenwoordigd worden door zijn wettig vertegenwoordiger en heeft dus indirect stemrecht.