Privacyverklaring

Energiecoöperatie WPN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Versie 5 – februari 2022

Naam van de gegevensverwerking

Coöperatieve Gegevensverwerking Nijmegen (CGN).

Deelnemende organisaties:

1. Coöperatie WindpowerNijmegen U.A., gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen WPN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57958734, kantoorhoudend aan de Fransestraat 2 6524JA te Nijmegen;

en

2. Windpark Nijmegen-Betuwe BV, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen WPNB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63383071, kantoorhoudend aan de Fransestraat 2 6524JA te Nijmegen;

en

3. Zonnepark de Grift BV, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen ZdG, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74150510, kantoorhoudend aan de Fransestraat 2 6524JA te Nijmegen;

Gezamenlijk aangeduid als de Deelnemende Organisaties, en elk afzonderlijk ook als een Deelnemende Organisatie.

Doel van de gegevensverwerking

Administratie van burgerparticipatie in Nijmegen, waaronder de ledenadministratie van Energiecoöperatie WPN (WPN) en de Participatieregisters van Windpark Nijmegen-Betuwe (WPNB) en Zonnepark de Grift (ZdG).

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

De Coöperatieve Gegevensverwerking Nijmegen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Deelnemende Organisaties, zoals bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid duurt voort zolang WPN belast is met de administratie van de participatieregisters van WPNB en ZdG.

Contactpunt

Contactpunt voor de coöperatieve gegevensverwerking: WPN.

Email: info@energiecooperatiewpn.nl

Middelen van de verwerking

Het middel van de verwerking is het relatiemanagement systeem voor energiecoöperaties, Econobis en daarmee samenwerkende programmatuur, waaronder programmatuur voor e-mail en financiële administratie.

Rechtsgrond van de verwerking

1. Gerechtvaardigd belang van de Deelnemende Organisaties:

a. Coöperatieve administratie van burgerparticipatie;

b. Het bieden van één loket voor burgerparticipatie.

2. Gerechtvaardigd belang van WPN:

a. Het voeren van de ledenadministratie;

b. Het onderhouden van sociale relaties;

c. Het onderhouden van zakelijke relaties;

d. Het bekendheid geven aan coöperatieve initiatieven;

e. Het betrekken van belangstellenden bij coöperatieve initiatieven.

3. Overeenkomst met betrokkene:

a. Participatieovereenkomst (WPNB en ZdG);

c. Ledenovereenkomst (WPN).

4. Toestemming van betrokkene.

a. Voor toezending van nieuwsberichten;

b. Voor het doen van gerichte aanbiedingen.

5. Wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke(n).

a. Algemene administratieplicht van artikel 2:10 BW;

b. Overige wettelijke verplichtingen.

6. Vitale belangen van een natuurlijke persoon.

a. Waarschuwing bij calamiteiten;

b. Overige vitale belangen.

Categorieën van personen/betrokkenen

1. Leden van WPN

2. Overige relaties van WPN

3. Inschrijvers voor Windaandelen en/of Zonaandelen

4. Houders van Windaandelen en/of Zonaandelen

Verhouding met betrokkene

WPN is contactpunt en administrateur ten aanzien van alle (categorieën van) betrokkenen.

WPNB heeft een relatie met inschrijvers voor Windaandelen en houders van Windaandelen. Hierbij is sprake van een overeenkomst met de betrokkene (de participatieovereenkomst).
ZdG heeft een relatie met inschrijvers voor Zonaandelen en houders van Zonaandelen. Hierbij is sprake van een overeenkomst met de betrokkene (de participatieovereenkomst).

De gegevens die relevant zijn voor WPNB en ZdG worden de Participatiegegevens genoemd.

Soort gegevens die worden verwerkt

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel.
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats.
  In geval van minderjarige relaties, leggen we ook altijd de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger vast.
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, provincie, e-mailadressen, telefoonnummers, webadressen.
 • Bankgegevens: IBAN, BIC, tenaamstelling rekening, plaats rekening.
 • Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord en gebruiker identificatienummer.
 • Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturingssysteem.
 • Het opvragen van persoonsgegevens middels aanwezige (online) formulieren.
 • Indien noodzakelijk: Energie aansluitgegevens, en energieleverancier.
 • Participaties en/of deelnemingen in projecten.
 • Gerealiseerde opbrengsten per participatie/deelname.
 • Informatie contactmomenten

Bewaartijd

De persoonsgegevens worden in principe bewaard zolang ze voor enig project van betekenis zijn en dat project voortduurt. Voorts worden ze bewaard zolang dit voortvloeit uit de relatie met de betrokkene of uit enige wettelijke verplichting (waaronder de wettelijke administratieplicht).

Nadat een overeenkomst met betrokkene is geëindigd worden desbetreffende gegevens bewaard voor zover dat van belang is voor de wettelijke administratieplicht van desbetreffende Deelnemende Organisatie. Deze bedraagt in principe 7 jaren.

De Participatiegegevens worden in ieder geval bewaard totdat het verschuldigde ingevolge de Windaandelen of Zonaandelen geheel is voldaan. Daarna gaat er een termijn van twee jaren lopen waarin deze gegevens nog worden bewaard. Na verloop van die termijn worden de Participatiegegevens verwijderd en vernietigd. Deze termijn van twee jaren wordt echter opgeschort indien en zolang er nog onzekerheid bestaat over de afhandeling van de Participatiegegevens.

Technische interactiegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de goede werking van de programmatuur of voor (bewaking van) de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van verwerkte gegevens.

Toestemming voor verwerking

Betrokkenen die toestemming hebben gegeven voor verwerking van hun gegevens worden in staat gesteld om die toestemming net zo makkelijk weer in te trekken. Voor zover er na intrekking van toestemming geen rechtvaardigingsgrond resteert voor verwerking van desbetreffende gegevens worden deze na die intrekking verwijderd.

Eventuele ontvangers van gegevens

• Deelnemende Organisaties in de coöperatieve gegevensverwerking.

• Derden die door (een of meer van) de Deelnemende Organisaties worden ingeschakeld in het kader van een of meer van de rechtvaardigingsgronden van de gegevensverwerking.

• Derden die door de betrokkene worden ingeschakeld, en die daarbij met toestemming van de betrokkene gebruik kunnen maken van de Coöperatieve Gegevensverwerking Nijmegen.

• Openbare autoriteiten en toezichthouders, ingevolge een plicht van (een van) de Deelnemende Organisaties, bijvoorbeeld in het kader van belastingaangifte of nakoming van subsidievoorwaarden.

Je rechten in verband met de gegevensverwerking

Wanneer je gegevens in de Coöperatieve Gegevensverwerking Nijmegen worden verwerkt heb je bepaalde rechten. Zo heb je recht op inzage. Ook heb je recht op rectificatie of wissing van je persoonsgegevens. Je kunt bovendien verzoeken om de verwerking te beperken. Desbetreffende gegevens worden dan gemarkeerd om de verwerking ervan in de toekomst te beperken (artikel 4 sub 3 AVG). Verder heb je het recht om tegen verwerking bezwaar te maken. Ook heb je recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Precieze beschrijving van genoemde rechten vind je in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Het recht op inzage (artikel 15 AVG).

2. Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG).

3. Het recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG).

4. Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG).

5. Het recht op bezwaar tegen de verwerking (artikel 21 AVG).

6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG).

Overdraagbaarheid van gegevens (6)

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens houdt in dat je recht hebt om de door jou verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Dit recht heb je ten aanzien van door jou verstrekte gegevens die worden verwerkt op basis van je toestemming of vanwege een overeenkomst met jou. Dit betreft dus bijvoorbeeld wel gegevens uit de participatieregisters van WPNB en ZdG. Dit betreft bijvoorbeeld niet gegevens uit het ledenregister van WPN. Die gegevens worden immers niet verwerkt op basis van toestemming of overeenkomst, maar op basis van gerechtvaardigd belang van WPN.

Rechtstreekse doorzending van gegevens uit de Coöperatieve Gegevensverwerking Nijmegen

naar een andere gegevensverwerker is niet mogelijk.

Recht van bezwaar (5)

Je hebt recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer dat gegevens zijn die worden verwerkt vanwege een gerechtvaardigd belang van WPN of van de Deelnemende Organisaties, zal het belang van die verwerking dan worden afgewogen tegen jouw specifieke belang om die verwerking achterwege te laten. De verwerking wordt vervolgens gestaakt, tenzij het belang van WPN of de Deelnemende Organisaties zwaarder weegt.

Wanneer je bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden desbetreffende persoonsgegevens niet meer voor dat doel verwerkt.

Beperking van de verwerking (4)

Recht op beperking van de verwerking heb je in de gevallen genoemd in artikel 18 AVG.

Recht op vergetelheid (3)

Je hebt recht op wissing van je persoonsgegevens in de gevallen genoemd in artikel 17 AVG.

Recht op rectificatie (2)

Je hebt recht op rectificatie en vervollediging van je persoonsgegevens.

Inzage (1)

Via dit document geven wij je algemene informatie over de Coöperatieve Gegevensverwerking Nijmegen. In aanvulling daarop heb je recht op een kopie van de door ons verwerkte gegevens. Voor aanvullende kopieën kan WPN een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Intrekking van toestemming

Indien je toestemming hebt gegeven voor verwerking van je gegevens, dan kun je die toestemming op elk moment weer intrekken. Je kunt dat doen door WPN per e-mail van die intrekking op de hoogte te stellen. Als er geen andere grond is die de verwerking dan nog rechtvaardigt, wordt deze verwerking dan gestaakt.

Klachtrecht

Indien je meent dat de verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij verzoeken je, alvorens je daartoe over gaat, ons van je klacht op de hoogte te stellen en ons gelegenheid te geven erop te reageren.