15 december: Algemene Ledenvergadering

Datum:

15-12-2020

Locatie:

Online

Tijd:

Van 20.00 tot 22.00

Energiecoöperatie WPN nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 15 december a.s. van 20.00 – 22.00 uur. Leden en donateurs zijn van harte welkom om deel te nemen. In verband met de coronamaatregelen zal de vergadering online plaatsvinden.

Meld je aan voor de ALV

De ALV organiseren we via het programma Online ALV. Meld je met het aanmeldformulier onderaan deze pagina uiterlijk vrijdag 11 december aan voor de ALV. Bij je aanmelding verzoeken we je om je naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer in te vullen. Voorafgaand aan de ALV ontvang je een e-mail met uitleg over hoe je meedoet met de ALV. 

Financiën

Er zal informatie worden gegeven over het perspectief van de uitkeringen van de windparticipaties. De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de coöperatie worden vastgesteld. Daaraan voorafgaand zullen de leden van de kascommissie worden (her)benoemd.

Zonnepark de Grift

Op de agenda staat de voortgang van Zonnepark de Grift. We informeren je over de planning en praten je bij over de manier waarop je kunt participeren. Over de mogelijke participatievormen is een peiling gehouden. De uitslag hoor je tijdens de ALV. 

Reglement Fonds Duurzame Energie Nijmegen

Tijdens de ALV stellen we het reglement voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen vast. Het vaststellen van het reglement Fonds Duurzame Energie brengt ook een statutenwijziging met zich mee. Daarvoor geldt het gestelde in artikel 22 van de statuten. Het voorstel tot wijziging is ten minste vijf dagen voor de ALV ter inzage beschikbaar. Voor de besluitvorming geldt een twee derde meerderheid. De voorstellen tot wijziging die nog tot 1 september konden worden ingediend zijn voor zover relevant verwerkt. Daarmee is de discussie afgerond en vindt in de ALV alleen nog besluitvorming plaats door stemming. 

Bestuur

Zodra we weer fysiek mogen samenkomen, zullen we afscheid nemen van penningmeester Erik Kemper. Zijn taak als penningmeester droeg Erik in juli 2020 over aan Bert Lagerweij. Jos Hoebink en Leidy van der Aalst zullen worden herbenoemd, voor beiden is het de laatste termijn.

Graag tot 15 december!

Bestuur Energiecoöperatie WPN

Jos Hoebink, Sjon Debie, Bert Lagerweij, Harold Beem, Alie Hoksberg, Abo Rassa, Leidy van der Aalst

Vragen? Neem contact op via info@energiecooperatiewpn.nl.

Stemrecht ALV overdragen

Meerderjarige leden kunnen bij afwezigheid op de vergadering een volmacht afgeven aan een ander lid. Dit doen zij door dit uiterlijk 1 dag voor de ALV schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan het bestuur van Energiecoöperatie WPN, onder vermelding van eigen voor- en achternaam en voor- en achternaam van het lid aan wie de volmacht wordt verleend en de datum van de betreffende Algemene Ledenvergadering. Een minderjarig lid kan uitsluitend vertegenwoordigd worden door zijn wettig vertegenwoordiger en heeft dus indirect stemrecht.