7 juli: Algemene Ledenvergadering

Datum:

07-07-2020

Locatie:

Online

Tijd:

Van 20.00 tot 22.00

Energiecoöperatie WPN nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 7 juli a.s. van 20.00 – 22.00 uur. Leden en donateurs zijn van harte welkom.

We hebben besloten om de ALV online te laten plaatsvinden. Uiterlijk 7 dagen voor de ALV ontvangen leden en donateurs een link om deel te nemen in hun mailbox.

Belangrijkste agendapunten:

Zonnepark de Grift

Op de agenda staat de voortgang van Zonnepark de Grift. We informeren je over de nieuwe planning, onder meer voor de inschrijving voor Zonaandelen. Ook vraagt het bestuur om uitbreiding van het mandaat, met name om de mogelijkheden voor energieopslag op de Grift te onderzoeken en voor een overbruggingsfinanciering. Op de Griftdijk zijn plannen om de door wind en zon opgewekte energie op te slaan om zo vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen.

Reglement Fonds Duurzame Energie Nijmegen

Tijdens de ALV stellen we het reglement voor het Fonds Duurzame Energie Nijmegen vast. Dit reglement is opgesteld door een werkgroep van de coöperatie. Een deel van het rendement uit onze projecten is bestemd voor dit fonds. Hiermee maakt Energiecoöperatie WPN nieuwe duurzame energieprojecten mogelijk.

Voordracht nieuwe bestuursleden

Het bestuur doet een bindende voordracht aan de ALV, overeenkomstig artikel 11.2 van de statuten, om Alie Hoksberg, Abo Rassa, Bert Lagerweij en Harold Beem te benoemen tot bestuurslid van WPN. Alie Hoksberg en Abo Rassa gaan na hun verkiezing samen met bestuurslid Jos Hoebink deel uitmaken van de kerngroep Zonnepark. Bert Lagerweij zal de functie van penningmeester overnemen van Erik Kemper. Harold Beem gaat met Sjon Debie en Leidy van der Aalst de coördinatie van de communicatie op zich nemen.

Erik Kemper stopt na vijf jaar, de maximale termijn, op 1 juli als bestuurslid. Tijdens de volgende ALV, in september, nemen we afscheid van Erik.

Agenda

Uiterlijk 7 dagen voor de ALV ontvang je de agenda en de vergaderstukken in je mailbox. Hierbij ontvang je ook de link om de vergadering online bij te wonen.

Graag tot 7 juli!

Bestuur Energiecoöperatie WPN

Erik Kemper, Jos Hoebink, Leidy van der Aalst en Sjon Debie.

Vragen? Neem contact op via info@energiecooperatiewpn.nl.

Stemrecht ALV overdragen

Meerderjarige leden kunnen bij afwezigheid op de vergadering een volmacht afgeven aan een ander lid. Dit doen zij door dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan het bestuur van Energiecoöperatie WPN, onder vermelding van eigen voor- en achternaam en voor- en achternaam van het lid aan wie de volmacht wordt verleend en de datum van de betreffende Algemene Ledenvergadering. Een minderjarig lid kan uitsluitend vertegenwoordigd worden door zijn wettig vertegenwoordiger en heeft dus indirect stemrecht.