Tijdens de online ALV van energiecoöperatie WPN op 7 juli was er veel aandacht voor de ontwikkelingen rondom Zonnepark de Grift en de plannen voor innovatie op de Griftdijk. De vergadering, live uitgezonden vanuit Theater Kees in Huissen, werd door zo’n 75 leden en donateurs gevolgd.

Zonnepark de Grift

Uitspraak Raad van State

Tegen de komst van Zonnepark de Grift loopt nog een hoger beroep. Op 29 juni werd dit beroep inhoudelijk behandeld tijdens een zitting van de Raad van State. We hebben goede signalen dat de uitspraak, die we half augustus verwachten, positief zal zijn. Een positieve uitspraak maakt onze omgevingsvergunning onherroepelijk. We hebben dan groen licht voor de bouw van het zonnepark. (Op 15 juli werd bekend dat de Raad van State het hoger beroep ongegrond verklaart, hiermee is de weg vrij voor de bouw, red).

Bouw snel van start

De tijd om de opdracht voor de bouw te geven is beperkt. Onze SDE+ subsidie (voor 4,9 MWh op 5,5 hectare), is in augustus 2019 toegekend. Om het recht op de subsidie te houden moet de opdracht voor de bouw binnen 18 maanden na de toekenning zijn verstrekt. Met de bouw willen we dan ook zo snel mogelijk na de uitspraak van de Raad van State van start.

Brugfinanciering

De voorwaarden voor ledenparticipatie in het zonnepark zijn op dit moment nog niet rond. Er is dan ook nog geen eigen vermogen bij elkaar gebracht. Met een brugfinanciering zou de bouw toch snel van start kunnen. Zo’n financiering kan verstrekt worden door Wiek-II samen met ontwikkelingsmaatschappij OostNL. Energiecoöperatie WPN neemt het eigendom van het zonnepark over als de coöperatie voldoende eigen vermogen heeft opgehaald. We verwachten dat begin lente 2021 de overdracht kan plaatsvinden.

Juridisch adviseur Hekkelman werkt aan een advies over de beste vorm voor deze brugfinanciering. Voor de inzet van een brugfinanciering werd tijdens de ALV instemming van de leden gevraagd. Een ruime meerderheid stemde hiermee in. Het bestuur houdt de leden op de hoogte van ontwikkelingen.

Participatie

De coöperatie bereidt een participatiereglement voor, dat in de ALV van begin december ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd. Als de leden instemmen met het reglement kan de inschrijving voor Zonaandelen van start. Na de campagne die we vorig jaar voerden voor het zonnepark heeft de coöperatie nu ruim 1700 leden en donateurs. Zij kunnen als eerste voor Zonaandelen inschrijven.

Cable pooling

De stroom van het zonnepark gaat straks via de kabel van Windpark Nijmegen-Betuwe naar het elektriciteitsnet van Liander. Deze cable pooling is een innovatieve, maar inmiddels ook noodzakelijke oplossing. Het net in Nijmegen-Noord zit zo goed als vol, waardoor Liander een aparte aansluiting voor het zonnepark pas over een aantal jaren kan realiseren. Door gebruik te maken van de bestaande aansluiting lossen we dit probleem op én benutten we de kabel optimaal. Ook sparen we een fors bedrag voor een nieuwe aansluiting uit. Lees meer over cable pooling.

Lokale aannemer

Wiek-II en WPN willen het zonnepark bouwen met een lokale aannemer, om zo de economie dichtbij huis te stimuleren. Er zijn op dit moment nog drie bouwteams in de race, uit Wijchen, Duiven en Nijmegen. Het afsluiten van een bouwcontract is na de zomervakantie gepland.

Oprichten nieuwe entiteit

Energiecoöperatie WPN en Wiek-II zijn in gesprek over kansen voor innovatie op de Grift. Door via één kabel energie uit wind én zon aan het net te leveren maken we ons profiel sterker. Door een slimme regelcomputer toe te voegen kunnen we ons stroomaanbod aan het netwerk daarnaast beter sturen. Het bestuur heeft aan de ALV voorgesteld een nieuwe entiteit op te richten voor de cable pooling, de slimme regelcomputer, de netaansluiting en de gemeenschappelijk kabel. Deze nieuwe entiteit geeft in de toekomst ook ruimte voor een batterij waarin we stroom kunnen opslaan. Met deze innovaties zijn we op de toekomst voorbereid: we kunnen andere producenten van zonne-energie aansluiten op ons netwerk, energie uitwisselen en opgewekte stroom direct leveren aan afnemers.

Het bestuur vroeg tijdens de ALV een mandaat om onderzoek te doen naar een geschikte vorm voor een nieuwe entiteit. Daarbij wordt ook gekeken met welke partners het best kan worden samengewerkt. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde in met het verlenen van dit mandaat.

Een onderdeel van de strategie waarvoor de coöperatie in 2017 koos is dat Energiecoöperatie WPN niet alleen energie produceert, maar ook levert. De toekomstplannen passen in deze strategie. De komende maanden wil het bestuur hierover met leden in gesprek.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV werden vier nieuwe bestuursleden benoemd. Alie Hoksberg, Abo Rassa, Harold Beem, Bert Lagerweij (penningmeester) gaan het bestuur versterken. Alie en Abo zullen samen met Jos Hoebink actief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het zonnepark. Harold vormt samen met Sjon Debie en Leidy van der Aalst de communicatiewerkgroep. Er wordt nog actie ondernomen om de functie van secretaris in te vullen. Ook voor strategische communicatie is versterking gewenst. Erik Kemper stopt per 1 juli als penningmeester en neemt tijdens de ALV in september/oktober afscheid. Maak kennis met de nieuwe bestuursleden.

Notulen

Leden en donateurs ontvangen de notulen van deze ALV uiterlijk 1 week voor de volgende ALV (in september/oktober) in hun mailbox. De datum van deze ALV wordt nog bekend gemaakt.

Resterende vragen van 7 juli

De schriftelijke vragen zijn, behalve de vragen over het reglement Fonds Duurzame Energie, beantwoord en toegestuurd aan de vraagstellers. De chatvragen tijdens de ALV van 7 juli en de daarna binnengekomen reacties zullen nog worden beantwoord, naar verwachting eind augustus/begin september.

Planning volgende ALV’s

Eind september/begin oktober houden we een ALV met als belangrijkste onderwerpen de financiën/uitkering en het vaststellen van het reglement Fonds Duurzame Energie. Hoewel dit reglement op 16 december 2019 al is behandeld blijkt het toch nog vragen op te roepen. Reacties die vóór 1 september binnenkomen zullen nog worden meegenomen door de werkgroep. Daarna wordt het definitieve reglement ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV inclusief statutenwijziging. Begin december organiseren we een ALV waarin een besluit zal worden genomen over de participatievoorwaarden van het zonnepark.

Een fijne zomer gewenst!

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.